Kære forældre

På Nakskov Gymnasium og HF ønsker vi at have et tæt samarbejde med jer!

Selvom det for en stor dels vedkommende måske ikke er første gang at I sender jeres børn i skole hos Nakskov Gymnasium og HF, kan man stadig godt stille sig spørgsmålene \”Kan mit barn klare sig godt\” eller \”Har de nu valgt den rigtige studieretning?\”. 

For nogle andre er det måske første gang i familien at én i familien skal starte på enten en studenter- eller HF-eksamen, og for jer er der måske endnu flere spørgsmål om en masse praktiske ting i forbindelse med skolestarten på Nakskov Gymnasium og HF. 

Vi har derfor samlet en oversigt over de krav og forventninger, man kan komme til at møde som pårørende til en elev på skolen. Du/I kan desuden finde oplysninger om hvor man kan finde hjælp, skulle dette blive aktuelt.

Praktiske oplysninger

Skema

Alle elever har deres eget personlige skema, som kan tilgås via Lectio på skolens hjemmeside. 

Skemaet ændrer sig en del i løbet af skoleåret, og der kan forekomme en del aflysninger grundet kurser, sygdom, censorater etc. Det er her vigtigt at understrege at undervisningen ikke aflyses, men at den bliver genplaceret i løbet af skoleåret. Eleverne mister derfor ikke timerne. 

Skolen kan ikke give fri ferier afholdt uden for de normale ferieperioder. 

Forældrearrangementer

I løbet af året er der en række af arrangementer som kunne have jeres interesse:
* Gallafesten (ultimo januar/primo februar)
* Orienteringsaften for kommende elever (januar)
* Forestilling, fx musical, revy eller lign. (I løbet af foråret).
* Dimission (ultimo juni)

Mødepligt

Der er mødepligt til alle planlagte timer, og opgaver skal afleveres til den aftalte tid. Hvis eleverne bliver syge, skal de markere det på Lectio med angivelse af årsag. Hvis eleverne har for meget fravær, vil skolen først og fremmest afklare årsagerne med henblik på at hjælpe eleverne til at møde frem. Hvis det ikke hjælper, vil straffen kunne betyde ekstra eksaminer og i sidste ende bortvisning (se skolens fraværsregler på hjemmesiden).

Mødepligten gælder hele skoleåret – også i eksamensperioden, hvor mødetidspunkterne er ekstra vigtige.

Hjælp og vejledning

Alle kan komme i krise af forskellige årsager – personlige eller faglige. Derfor har skolen en række muligheder for at tilbyde eleverne hjælp. Ved faglige problemer kan skolen bl.a. tilbyde hjælp i lektiecaféen, der afholdes ugentligt. Ved personlige problemer kan eleven/kursisten henvende sig til skolens studievejledere.

Alkohol og misbrugsproblemer

Det er ikke tilladt at møde beruset i skole, og det vil medføre bortvisning. Til festerne på skolen sælges kun øl, vand og vin. Der er professionelle vagter og lærervagter til at hjælpe til. Hvis I er bange for, at jeres børn har fået sig et misbrugsproblem, skal I ikke tøve med at kontakte skolen. Skolen har flere muligheder for at tilbyde eleverne hjælp til at komme ud af problemerne. Omvendt vil skolen ikke tøve med at kontakte jer, hvis vi er overbeviste om, at der er et misbrugsproblem.

Læse- og skrivevejledning

I løbet af første semester vil jeres barn blive testet i bl.a. læse- og skrivefærdigheder. Hvis vores vejleder vurderer, at der er problemer, vil skolen sammen med eleven arbejde med at udvikle læsefærdighederne.

Fritidsarbejde

Mange elever har arbejde ved siden af studierne. Nogle har også meget arbejde at det går ud over deres skolearbejde. Derfor er det vigtigt at jeres unge ikke har mere end ca. 5 timers arbejde om ugen efter skoletid.

Vi glæder os til at tage imod jeres barn og håber at se jer ved skolens arrangementer.

\"\"