STUDIE- OG ORDENSREGLER

 1. Eleverne skal overholde almene normer for god orden og godt samvær. På Nakskov Gymnasium og HF skal der være respektfulde relationer mellem eleverne indbyrdes og mellem eleverne og institutionens bestyrelsesmedlemmer, ledere, lærere og andre ansatte.
 2. Eleverne skal umiddelbart og loyalt efterfølge de konkrete anvisninger, som skolen giver dem for at opretholde eller genoprette god orden.
 3. Skolen orienterer eleverne om studie- og ordensreglerne på skolens hjemmeside. Desuden orienterer skolen mundtligt om studie- og ordensreglerne ved skolestart i førsteklasserne.

STUDIEREGLER 

 

Almindelige normer
 • Eleverne skal møde frem til og deltage aktivt i undervisningen.
 • Eleverne skal rettidigt aflevere deres skriftlige besvarelser af opgaver uden snyd. Som snyd betragtes også plagiat. Se Plagiathåndtering NGHF
 • Eleverne skal deltage fuldt ud i terminsprøver, årsprøver, andre interne prøver og lignende.
 • Eleverne skal undlade snyd og lignende uretmæssig adfærd.
Særlige normer
 • Skolen kan fritage en elev for dele af undervisningen, når eleven på grund af sit handicap eller på grund af funktionsnedsættelse ikke kan deltage aktivt i hele undervisningen i faget eller fagene.
 • Skolen kræver sædvanligvis lægeerklæring eller tilsvarende dokumentation for en anmodning om fritagelse. Eleven betaler selv en lægeerklæring.
 • Skolen kan tillige kræve lægeerklæring for sygdom.
ORDENSREGLER

 

Almindelige normer

 • På Nakskov Gymnasium og HF er vi i al almindelighed sammen uden støj, larm og lignende.
 • Eleverne skal hjælpe hinanden med at holde orden i undervisningslokalerne og på de fælles områder, både ude og inde.
 • Brug af forskellige faciliteter, for eksempel musikinstrumenter, uden for undervisningen kræver en aftale med en lærer.
 • Stole, borde, sofaer og andet inventar skal behandles ordentligt og uden ødelæggende hensigt.
 • Opslag hører hjemme på opslagstavlerne. Opslag af krænkende karakter fjernes uden videre.
 • I timerne anbringes mobiltelefoner i kassette eller i tasken, medmindre andet aftales med læreren.
 • Spisning foregår i kantinen.

Særlige normer

 • Mobning tolereres ikke, se Antimobbestrategi NGHF
 • Voldelig og truende adfærd tolereres ikke.
 • Rygning er forbudt overalt på Campus Nakskov og således også på Nakskov Gymnasium og HF.
 • Rygmærker e.l., der er banderelaterede, er forbudt overalt på Campus Nakskov og således også på Nakskov Gymnasium og HF.
 • Indtagelse og besiddelse af øl, vin og spiritus er forbudt. Ved fester gælder dog visse undtagelser.
 • Indtagelse og besiddelse af hash og andre rusmidler er forbudt.

Forseelser begået uden for skoletid og uden for skolens område kan falde ind under skolens studie- og ordensregler, hvis de har betydning for skolearbejdet. 

SANKTIONER

Pædagogisk tilrettevisning

Overtrædelse af studie- og ordensreglerne vil som regel medføre en pædagogisk tilrettevisning, eventuelt efterfulgt af en advarsel.

Advarsel 
Hvis en overtrædelse af studie- og ordensreglerne er af en mere alvorlig karakter, kan den medføre en advarsel. En advarsel bortfalder normalt ved skoleårets udløb.

Andre sanktioner 

 • Udelukkelse fra skolefester, idrætsdage eller andre aktiviteter.
 • Udelukkelse fra undervisningen i op til 10 skoledage. Fravær registreres som normalt.
 • Inddragelse af mobiltelefon og andre genstande, hvis de bruges til at forstyrre undervisningen.
 • Henvisning til at aflægge prøve i et fag, der i øvrigt ikke er udtrukket.
 • Udsættelse af en prøve i et år.
 • Overflytning til en anden skole. 
 • Midlertidig hjemsendelse for at forhindre uønsket adfærd.
 • Bortvisning fra uddannelsen

Som regel giver skolen skriftlig advarsel om påtænkte sanktioner, men i særlige tilfælde kan sanktionen meddeles direkte.

Elevernes deltagelse i undervisningen
 • Nakskov Gymnasium og HF registrerer, om eleverne deltager i undervisningen, og om de afleverer skriftlige opgaver Fraværshåndtering på Nakskov Gymnasium og HF
 • Opgaver, der er vurderet som snyd, herunder plagiat i væsentligt omfang, bliver regnet som ikke afleverede og skal genafleveres. Plagiathåndtering NGHF
 • Fraværsårsager skal angives i Lectio, så skolen kan tage individuelle hensyn.
 • Ved sygdom under eksamen kræver skolen som regel en lægeerklæring. Eleverne skal selv betale for en sådan.
 • Fravær i forbindelse med elevrådsarbejde godkendt af rektor godskrives. Elever med et svagt fagligt standpunkt kan ikke forvente godkendelse.
 • Skolen reagerer hurtigt over for eleverne for at undgå yderligere fravær.
Nægtelse af oprykning til næste klassetrin
 • Elever, der har under 2,0 i karaktergennemsnit kan nægtes oprykning.
 • På baggrund af en faglig vurdering kan skolen tillade en elev at gå et klassetrin om.
 • På baggrund af en faglig vurdering kan skolen udskrive en elev.

Klage

 • Elever kan klage til Styrelsen for Undervisning og Kvalitet over skolens afgørelse.
 • Sædvanligvis træder sanktionen i kraft uanset en eventuel klage.
Andre bestemmelser
Skolen giver ved dimissionen en gave til en elev, der efter klassens opfattelse i særlig grad har haft positiv betydning for klassens samarbejde og sammenhold.
I ØVRIGT

Skolens studie- og ordensregler bygger på undervisningsministeriets bekendtgørelse herom:

https://www.retsinformation.dk

og det fælles ordensreglement på Campus Nakskov:

Ordensreglement på Campus Nakskov

Studie- og ordensreglerne træder i kraft 1. august 2022.

Vedtaget på bestyrelsesmødet den 31. maj 2022.

/Peter J.O. Rasmussen

Rektor

\"\"